Successfully added " Indulekha brindha oil " to the cart.

Kottakkal Mahakalyanaka Ghritam

Home » Grita »  Kottakkal Mahakalyanaka Ghritam
Product

Kottakkal Mahakalyanaka Ghritam

150 Grams $  4.22 (In-Stock)  
 Ships in 1-3 working days. Ships in 3-5 working days.
Secure Shopping. Secure Shopping

Shipping World Wide

Description
Mahakalyanaka Ghritam

Each 10 g prepared out of:
=> Ghritam-10.989 ml
=> Dvisariba (each)-0.523 g
=> Dvirajani (each)-0.523 g
=> Dvisthira (each)-0.523 g
=> Phalini-0.523 g
=> Nata-0.523 g
=> Brihati-0.523 g
=> Kushtha-0.523 g
=> Manjishtha-0.523 g
=> Nagakesara-0.523 g
=> Dadima-0.523 g
=> Vella-0.523 g
=> Talisapatra-0.523 g
=> Ela-0.523 g
=> Malatimukula-0.523 g
=> Utpala-0.523 g
=> Danti-0.523 g
=> Padmaka-0.523 g
=> Hima-0.523 g
=> Vira-0.115 g
=> Riddhi-0.115 g
=> Meda-0.115 g
=> Kakoli-0.115 g
=> Kapikacchu-0.115 g
=> Vishani-0.115 g
=> Mashaparni-0.115 g
=> Supyaparni-0.115 g
=> Kshiram-43.956 ml